[Tex/LaTex] How to have subsubsection without new line

line-breakingsectioning

I want to have a term and explained it like in the picture below. I tried using something like

\subsubsection*{Foo}

but without the new line.

enter image description here

Best Answer

My impression is that you want a description list instead:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{enumitem}

\begin{document}

\begin{description}[wide,itemindent=\labelsep]
\item[Java API for WordNet searching (JAPS)] Má asi nejjednodušší API,
ale pracuje přímo se soubory Wordnetu na disku a je proto velmi pomalý.

\item[Java WordNet interface (JWI)] Má také velmi jednoduché API a~navíc
umožňuje načíst celý Wordnet do paměti, a proto je velmi rychlý. Pro
účely implementace jednoduchých metod sémantické podobnosti je naprosto
idéalní.~[Fin14]
\end{description}

\end{document}

enter image description here