[Tex/LaTex] !LaTeX Error: Undefined color ‘orange’

color

I have a problem with the following code:

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{listings}
\usepackage{color}
\begin{document}
\uv{Tento text je v českých uvozovkách a zároveň je v něm použita diakritika}
Písmo jde v LaTeXu různě měnit. Můžeme psát \textsf{nepatkovým písmem}, \textbf{tučně}, \textit{kurzívou}.
Samozřejmě jde měnit i velikost. \Large Velikost \scriptsize může \Huge být \small opravdu \normalsize různá.
Zdrojový kód na vykreslení trojúhelníku. Snaha o podobnost s NetBeans.
\lstset{
backgroundcolor=\color{white},
basicstyle=\color{black},
keywordstyle=\color{red},
language=Java,
rulecolor=\color{black},
stringstyle=\color{orange}} 
\begin{lstlisting}[frame=single] 
package seminar1_ukol1;
public class Seminar1_ukol1 {
public static void main(String[] args) {
  int lokalniPromenna = 6;
  for (int i = 1; i <= lokalniPromenna; i++) {
    if (i == 1) {
      for (int j = 1; j < lokalniPromenna;
          j++) {
        System.out.print(" ");
      }
      System.out.print("*");
    } else if (i == lokalniPromenna) {
      for (int j = 1; j <= lokalniPromenna;
          j++) {
        System.out.print("*");
      }
    } else {
      for (int j = 1; j <= lokalniPromenna - i;
          j++) {
        System.out.print(" ");
      }
      System.out.print("*");
      for (int j = lokalniPromenna - i + 1;
          j < lokalniPromenna - 1;
          j++) {
        System.out.print(" ");
      }
      System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
  }
}
}
\end{lstlisting}

\end{document}

When I ran my code. I saw this mistake: Everywhere, where I used

System.out.print(".....

! LaTeX Error: Undefined color `orange'.See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.Type H for immediate help.... System.out.print("

Best Answer

I'll make my comment into an answer: Try \usepackage{xcolor} in place of \usepackage{color}. xcolor.sty is a much richer, more feature-packed package.